วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
08 ก.พ. 2564 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 54 รายการ เอกสารแนบ
04 พ.ย. 2563 การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
21 ต.ค. 2563 กษ 1003/ว 1428 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เอกสารแนบ
20 ต.ค. 2563 กองคลัง ขอแจ้งระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) เอกสารแนบ
15 ต.ค. 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2563 เอกสารแนบ
07 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
07 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
07 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง (1101020501) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 224 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร กิจกรรมการศึกษาทดสอบด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการในพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1022/ว 263 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (กพร.) เอกสารแนบ
24 ก.พ. 2564 กองคลัง แจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.272 และครั้งที่ 232 งบลงทุน จำนวน 9 รายการ จาก 6 หน่วยงาน เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/1733 - 1738 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.) เอกสารแนบ
24 ก.พ. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 233 งบดำเนินงาน ให้ 47 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 289 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (สสจ.) เอกสารแนบ
23 ก.พ. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 225 - 227 ให้ 21 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 272 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.) เอกสารแนบ
23 ก.พ. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 228 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 สำหรับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 274 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (กวพ.) เอกสารแนบ
19 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 218 งบดำเนินงาน ให้สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียนเพิ่มใหม่ จำนวน 4 โรงเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/1364 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (กพวศ.) เอกสารแนบ
19 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 221 งบดำเนินงาน ให้จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังรวบรวมผลผลิตการเกษตรหนองม่วงไข่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/1470 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (กพก.) เอกสารแนบ
19 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 220 งบลงทุน จำนวน 4 รายการ จาก 2 หน่วยงาน เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/820 ลว. 28 มค.64 และ ที่ กษ 1004/1422 ลว. 16 กพ.64 (กผง.) เอกสารแนบ
18 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 213 ให้ 58 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและอบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังและสับปะรด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 222 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (สสจ.) เอกสารแนบ
18 ก.พ. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 215 ให้ 8 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตร และกิจกรรมส่งเสริมการทำกินการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ (สนับสนุนวัสดุการเกษตรที่จำเป็น) ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/ว 228 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (กพวศ.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 2158
  • เดือนนี้ : 40418
  • ปีนี้ : 331977

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.