วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
04 พ.ย. 2563 การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
21 ต.ค. 2563 กษ 1003/ว 1428 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เอกสารแนบ
20 ต.ค. 2563 กองคลัง ขอแจ้งระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) เอกสารแนบ
15 ต.ค. 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2563 เอกสารแนบ
07 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
07 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
07 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินฝากคลัง (1101020501) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2563 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 ม.ค. 2564 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 188 ให้ 37 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 108 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 (กอป.) เอกสารแนบ
24 ม.ค. 2564 กองคลัง แจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 186 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จาก 8 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/517-524 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 (กผง.) เอกสารแนบ
24 ม.ค. 2564 กองคลัง แจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย (ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 189 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จาก 2 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/477-478 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (กผง.) เอกสารแนบ
22 ม.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ ก.219 และครั้งที่ 183 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 80 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 (กผง.) เอกสารแนบ
20 ม.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 15 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพัฒนา Platform และ Application ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data base รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/390 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 (กอป.) เอกสารแนบ
18 ม.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 177 ให้ 22 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 58 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 (กสว.) เอกสารแนบ
18 ม.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 180 ให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/256 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 (กพวศ.) เอกสารแนบ
15 ม.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6 - 14 จำนวน 8 โครงการ ให้ 3 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/136 - 141 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 (กผง.) เอกสารแนบ
15 ม.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 178 จากจังหวัดบึงกาฬคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรของจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/242 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 (บึงกาฬ) เอกสารแนบ
12 ม.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 173 งบดำเนินงาน จาก 3 หน่วยงาน คืนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนงบประมาณโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/73 – 75 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 (สสจ.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 273
  • เดือนนี้ : 27755
  • ปีนี้ : 315969

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.