วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
15 ต.ค. 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2564 และ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของบัญชีเงินสดในมือ (รหัสบัญชี 1101010101) เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของบัญชีเงินฝากคลัง (รหัสบัญชี 1101020501) เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601) เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020603) เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (รหัสบัญชี 1101020604) เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (รหัสบัญชี 2101010102) เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของบัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (รหัสบัญชี 1101020605) เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ของบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102) เอกสารแนบ
06 ต.ค. 2564 รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ม.ค. 2565 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ ก.214 และครั้งที่ 174 ให้ 6 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน เอกสารแนบ
20 ม.ค. 2565 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 158 ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/26 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 (สพท.) เอกสารแนบ
20 ม.ค. 2565 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.195 และครั้งที่ 149 - 153 งบลงทุน ให้ 5 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายการครุภัณฑ์ และสิ่งกอ่สร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/126 - 130 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 (กผง.) เอกสารแนบ
17 ม.ค. 2565 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 157 ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1009/ว40 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เอกสารแนบ
29 ธ.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ ก.168 และครั้งที่ 131 ให้ 18 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 2075 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (กผง.) เอกสารแนบ
28 ธ.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ ก.154 - ก.159 และครั้งที่ 119 - 129 ให้ 148 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 2059 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (กผง.) เอกสารแนบ
23 ธ.ค. 2564 กองคลังส่งหนังสือ แจ้งตัดโอนเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 100-101 จาก 6 จังหวัด เพื่อคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 2018 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 (กอป.) เอกสารแนบ
22 ธ.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ ก.149 และครั้งที่ 116 ให้ 134 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 2028 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (สพท.) เอกสารแนบ
21 ธ.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเสรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 99 จาก 9 จังหวัด เพื่อคืนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านพืชให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 2025 ลว.16 ธ.ค. 2564 (กวพ.) เอกสารแนบ
21 ธ.ค. 2564 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอน/เงินจัดสรรงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ ก.148 และครั้งที่ 115 จากจังหวัดพิษณุโลกคืนกรมส่งเสริมการเกษตร และโอนเงินจัดสรรงบประมาณให้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อคืนงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1011/9957 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (สสจ.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 236
  • เดือนนี้ : 52988
  • ปีนี้ : 930313

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.