วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
26 ก.ค. 2562 กองคลังขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี 2561 โดยจัดส่งให้กองคลังภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เอกสารแนบ
04 ก.ค. 2562 กองคลัง ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
28 มี.ค. 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
30 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2562 จำนวน 7 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
28 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
21 ม.ค. 2562 กองคลังขอแจ้งเวียน เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
19 ธ.ค. 2561 คะแนนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
11 ธ.ค. 2561 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ส.ค. 2562 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ ก.565 และครั้งที่ 655-656 ให้ 47 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการเดินทางเข้าร่วมการอนรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดงานรณรงค์ ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1036 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เอกสารแนบ
20 ส.ค. 2562 กองคลังส่งหนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 659 - 662 ให้ 77 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกร ตามมาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องปลอดภัย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 1043 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (กอป.) เอกสารแนบ
16 ส.ค. 2562 ส่งหนังสือการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 651 เพื่อเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1028 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 (สสจ.) เอกสารแนบ
16 ส.ค. 2562 กองคลังแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 666 ให้ 27 หน่วยงาน เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1041 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (กผง) เอกสารแนบ
15 ส.ค. 2562 กองคลัง แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ ก.563 และครั้งที่ 653-654 ให้ 57 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายบริหารจัดการเพิ่มเติม ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/7363-96 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เอกสารแนบ
15 ส.ค. 2562 กองคลังแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 657 ให้ 35 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าสัมมนาการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2562 ณ ภูวิว รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือ ที่ กษ 1023/ว 1037 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เอกสารแนบ
14 ส.ค. 2562 ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ครั้งที่ 81โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว จาก 21 จังหวัด กลับคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งคืนกรมการข้าว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/5097 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (สสจ.) เอกสารแนบ
09 ส.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.548 ครั้งที่ 626 - 627 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer ปี 2562 เพื่อเป็นกลไกการทำงานในพื้นที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 961 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (สพท.) เอกสารแนบ
08 ส.ค. 2562 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 581-598 งบลงทุน จำนวน 4,762,800บาท ให้ 77 หน่วยงาน เพื่อเป็นรายการครุภัณฑ์ และครั้งที่ 557 - 558 เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์เพื่อติดตั้ง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เพื่อจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้มาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ภายใต้มาตรการจำกัดการใช้พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 920 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เอกสารแนบ
06 ส.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.545 และครั้งที่ 623 - 624 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 73 ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 995 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (สพท.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 1057
  • เดือนนี้ : 31219
  • ปีนี้ : 301909

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.