วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 เม.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 35 รายการ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
20 เม.ย. 2561 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เอกสารแนบ
04 เม.ย. 2561 กองคลังขอแจ้งเวียน เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 536 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561) เอกสารแนบ
21 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
13 มี.ค. 2561 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
13 มี.ค. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
12 มี.ค. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เอกสารแนบ
15 ก.พ. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เอกสารแนบ
07 ก.พ. 2561 กองคลังขอแจ้ง ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม 2560) ของหน่วยเบิกจ่าย 0701100041-089 , 0701100203 , 0701100104-0701100167 และ 0701100197 โดยให้ดำเนินการแก้ไขและส่งเอกสารมาใน CD เดือนมกราคม 2561 หรือ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เอกสารแนบ
26 ม.ค. 2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 515 ในระบบ GFMIS จำนวน 7,357,455.- บาท เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการตามตัวชี้วัด) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 750 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 533 ในระบบ GFMIS วงเงิน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ "50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม" รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 765 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เอกสารแนบ
22 พ.ค. 2561 กองคลัง ตัดโอน/จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 523-524 ในระบบ GFMIS จำนวน 27,000 บาท ตัดโอนจาก 18 จังหวัดคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจัดสรรให้ 3 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 777 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (กผง.) เอกสารแนบ
21 พ.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 515 ในระบบ GFMIS จำนวน 7,357,455.- บาท เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการตามตัวชี้วัด) รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 750 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เอกสารแนบ
21 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 522 ในระบบ GFMIS วงเงิน 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 738 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 (สพท.) เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 504 ในระบบ GFMIS วงเงิน 160,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 – 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 702 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (สพท.) เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.377-ก.380 และครั้งที่ 516-518 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 751 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (กผง.) เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2561 กองคลัง ขอส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 503 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นเงินรางวัลการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว714 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เอกสารแนบ
15 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.350 และครั้งที่ 502 ในระบบ GFMIS วงเงิน 7,381,320 บาท เเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานในแปลงของเกษตรกร และสรุปบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 706 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (สสจ.) เอกสารแนบ
11 พ.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 501 ในระบบ GFMIS วงเงิน 130,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 4/2561 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 689 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (สสจ.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 996
  • เดือนนี้ : 19586
  • ปีนี้ : 265807

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.