วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
31 ต.ค. 2562 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 เอกสารแนบ
31 ต.ค. 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 เอกสารแนบ
16 ต.ค. 2562 บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้างจ่าย และรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 01.10.2018 ถึงวันที่ 30.09.2019 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
16 ต.ค. 2562 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์ประเมินฯ พ.ศ.2562 เอกสารแนบ
16 ต.ค. 2562 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) และบัญชีเงินฝากคลัง(1101020501) ตั้งแต่วันที่ 01.10.2018 ถึงวันที่ 30.09.2019 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์ประเมินฯ พ.ศ.2562 เอกสารแนบ
16 ต.ค. 2562 บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ (1101020603) และบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ(1101020604) ตั้งแต่วันที่ 01.10.2018 ถึงวันที่ 30.09.2019 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์ประเมินฯ พ.ศ.2562 เอกสารแนบ
30 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก เอกสารแนบ
26 ก.ค. 2562 กองคลังขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปี 2561 โดยจัดส่งให้กองคลังภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เอกสารแนบ
04 ก.ค. 2562 กองคลัง ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
28 มี.ค. 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
17 ม.ค. 2563 กองคลังแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 155พ. งบดำเนินงาน ให้ 83 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 64 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 (สสจ.) เอกสารแนบ
17 ม.ค. 2563 กองคลังแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 154พ. งบดำเนินงาน ให้ สสก.4 ขอนแก่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/349 ลงวันที่ 16 มกรามคม 2563 (กผง.) เอกสารแนบ
17 ม.ค. 2563 กองคลังแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 2 ในระบบ GFMIS จำนวน 510,000 บาท จาก 3 กรม ให้สถานีวิทยุกระจายเสียเพื่อการเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามภาระกิจของสถานี เอกสารแนบ
17 ม.ค. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 150พ. เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พลาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี และสถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/69 – 70 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 (สพท.) เอกสารแนบ
15 ม.ค. 2563 กองคลังแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.153พ. ก.156พ. และ 151พ. 152พ.ให้ 9 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/232-240 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 (กผง.) เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2563 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 150พ. เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พลาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี และสถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/69 – 70 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เอกสารแนบ
13 ม.ค. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 149พ. เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 ห้อง 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1023/ว 19 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เอกสารแนบ
13 ม.ค. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 148พ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ที่ กษ 1005/57-58 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เอกสารแนบ
13 ม.ค. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 146พ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1004/50 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เอกสารแนบ
10 ม.ค. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ครั้งที่ ก.144พ. และ 147พ. ในระบบ GFMIS จำนวน 775,800บาท ให้ 134 หน่วยงาน เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 16 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 170
  • เดือนนี้ : 19013
  • ปีนี้ : 313881

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.