วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
20 ก.ย. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการเผยแพร่แผนการจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารแนบ
15 ก.ย. 2560 พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เอกสารแนบ
14 ก.ย. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 เอกสารแนบ
10 ส.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เอกสารแนบ
13 ก.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 เอกสารแนบ
12 ก.ค. 2560 ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุงห้องภายในอาคารสำนักงาน (อาคาร 5 ชั้น 1) กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
14 มิ.ย. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เอกสารแนบ
11 พ.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 เอกสารแนบ
12 เม.ย. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 เอกสารแนบ
16 มี.ค. 2560 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 21 มี.ค. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
20 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 763 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ จากหน่วยงานคืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายการค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ 9101ฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1299 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบและหากหน่วยงานมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาแจ้งกลับกลุ่มงบประมาณ กองคลัง 02 5797526, 9406068 และทำบันทึกแจ้งทางโทรสาร 02 5797526 Email: Finance40@doae.go.th ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าข้อมูลการตัดโอนเงินดังกล่าวถูกต้องแล้ว เอกสารแนบ
19 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งตัดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 764 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ จากหน่วยงานคืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายการค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 9101ฯ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1296 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบและหากหน่วยงานมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาแจ้งกลับกลุ่มงบประมาณ กองคลัง 02 5797526, 9406068 และทำบันทึกแจ้งทางโทรสาร 02 5797526 Email: Finance40@doae.go.th ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 เท่านั้น หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าข้อมูลการ ตัดโอนเงินดังกล่าวถูกต้องแล้ว เอกสารแนบ
15 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 38 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามหนังสือกรม่ส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1296 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เอกสารแนบ
15 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 86 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1294 ลงวันที่ 14 กันยายน 2560 เอกสารแนบ
15 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 758-760 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ (Year End) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1260 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เอกสารแนบ
15 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 757 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/8733-8737 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เอกสารแนบ
15 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 39 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1299 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 เอกสารแนบ
13 ก.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 74-81 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 เอกสารแนบ
13 ก.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 712 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย ของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เอกสารแนบ
08 ก.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 74-81 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1251 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 1287
  • เดือนนี้ : 18708
  • ปีนี้ : 168832

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.