วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 พ.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561งบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายการพัฒนาระบบ เอกสารแนบ
16 พ.ย. 2560 ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบ
14 พ.ย. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 เอกสารแนบ
17 ต.ค. 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน เอกสารแนบ
12 ต.ค. 2560 รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 เอกสารแนบ
29 ก.ย. 2560 รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ 2559 เอกสารแนบ
28 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2561 เอกสารแนบ
28 ก.ย. 2560 ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ และทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561 เอกสารแนบ
27 ก.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งส่วนกลาง เอกสารแนบ
21 ก.ย. 2560 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 พ.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 117 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1005/ว 1600 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
24 พ.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.99 และครั้งที่ 118-120 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมในงวดที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1608 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
23 พ.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 101-102 โดย ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร เข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี และครั้งที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวคิดการพัฒนาตลาดเกษตรกร เข้าสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ บิ๊กโจ้ย คันทรี่ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1549-1550 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
23 พ.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 105 ในระบบGFMIS เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
23 พ.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 106 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการผลิตไม้ผล ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1570 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
23 พ.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 100 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1520 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
23 พ.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 104 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เชิงเกษตร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 1561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
22 พ.ย. 2560 . กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 114 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1580 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
22 พ.ย. 2560 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 115 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนารวยเงิน โรงแรมมารวย การ์เด้น รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1009/ว 1587 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
21 พ.ย. 2560 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.78-ก.80 และครั้งที่ 79-99 งบดำเนินงาน 3 แผนงาน/ 8 โครงการ/ 8 กิจกรรมหลัก เพื่อตัดโอนรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1547 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 789
  • เดือนนี้ : 25554
  • ปีนี้ : 191032

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.