วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
06 ก.ย. 2561 กองคลัง ขอแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 จัดประชุมโดยกรมบัญชีกลาง เอกสารแนบ
30 ส.ค. 2561 กองคลังขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
24 เม.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 35 รายการ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
20 เม.ย. 2561 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เอกสารแนบ
04 เม.ย. 2561 กองคลังขอแจ้งเวียน เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 536 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561) เอกสารแนบ
21 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
13 มี.ค. 2561 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
13 มี.ค. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
12 มี.ค. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เอกสารแนบ
15 ก.พ. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งตัดโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 28 ในระบบ GFMIS จำนวน 3,980,290.21 บาท งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จาก 32 หน่วยงานคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/8980 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เอกสารแนบ
20 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 781 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงืนเหลือจ่ายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/9480 และ ว 1389 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 (สบย.) เอกสารแนบ
18 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 781 คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงืนเหลือจ่ายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1034/9480 และ ว 1389 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 (สบย.) เอกสารแนบ
17 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 772 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1365 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เอกสารแนบ
17 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งอนุมัติตัดโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จำนวน 5,689,825.31 บาท งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตัดคืนจาก 33 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เอกสารแนบ
14 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคเกษตร ระหว่าง วันที่ 15 – 17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1343 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ดังนี้ (1) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 760, (2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 761 และ (3) เงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 87 เอกสารแนบ
14 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 767 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1354 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 (สพท.) เอกสารแนบ
13 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 763 จากส่วนกลางให้ 13 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกการปฏิรูปภาคเกษตร และเข้ารับรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1351 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เอกสารแนบ
13 ก.ย. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 772 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ กรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1365 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เอกสารแนบ
12 ก.ย. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 762 และ ก.570 ในระบบ GFMIS จากส่วนกลาง ให้ 78 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทบุรี โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 1323 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 25
  • เดือนนี้ : 26684
  • ปีนี้ : 288032

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.