วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
01 มิ.ย. 2563 หนังสือ กษ 1003/ว 755 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 เอกสารแนบ
28 พ.ค. 2563 กองคลัง ขอแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ
22 พ.ค. 2563 กองคลัง ขอแจ้งข้อมูลผลผลิต กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสารแนบ
13 เม.ย. 2563 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เอกสารแนบ
02 มี.ค. 2563 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารแนบ
19 ก.พ. 2563 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เอกสารแนบ
22 ม.ค. 2563 เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เอกสารแนบ
31 ต.ค. 2562 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 เอกสารแนบ
31 ต.ค. 2562 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 เอกสารแนบ
16 ต.ค. 2562 บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก บัญชีแยกประเภทใบสำคัญค้างจ่าย และรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 01.10.2018 ถึงวันที่ 30.09.2019 เพื่อใช้ในการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
05 มิ.ย. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 35 - 53 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 โครงการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1005/4556 - 4565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เอกสารแนบ
05 มิ.ย. 2563 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 478 จำนวน 100,000 บาท ให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การบริโภคลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (GOVID – 19) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/4898 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (สสจ.) เอกสารแนบ
05 มิ.ย. 2563 กองคลัง แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 474 จำนวน 11,186.32 บาท ให้ 4 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ค่าบริการอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1003/3760 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เอกสารแนบ
05 มิ.ย. 2563 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 475 จำนวน 17,946 บาท ให้จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการสำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก เนื่องจากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติพายุฤดูร้อน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/4856 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563(สสก.6) เอกสารแนบ
05 มิ.ย. 2563 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 477 จำนวน 36,150 บาท ให้ 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการเพิ่มเติม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/4854 - 4855 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (กผง.) เอกสารแนบ
05 มิ.ย. 2563 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 476 จำนวน 50,000 บาท ให้จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/4823 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 (กพวศ.) เอกสารแนบ
05 มิ.ย. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 470 จำนวน 12,000 บาท ให้จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดีกับกลุ่มเกษตรกรทำสวนแหลมสัก โครงการจัดหาปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกร ปี 2543 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1009/4748 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (กพก.) เอกสารแนบ
04 มิ.ย. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ ก.491 และครั้งที่ 471 จำนวน 394,500 บาท ให้ 24 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/ว 655 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (กพวศ.) เอกสารแนบ
04 มิ.ย. 2563 กองคลัง แจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ ก.494 - ก.495 และครั้งที่ 472 - 473 เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1004/ว 756 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 (กผง.) เอกสารแนบ
02 มิ.ย. 2563 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ ก.433-ก.440 และ 386-388,391-405,443-448 จากหน่วยงานคืนกรมส่งเสริมการเกษตร ตามที่ได้ปรับแผนและยกเลิกกิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 636 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (กผง.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 195
  • เดือนนี้ : 21737
  • ปีนี้ : 329995

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.