มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

 

มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 1) ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดาวน์โหลด
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ดาวน์โหลด

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.