เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่1/2561 ณ.ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.