เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองคลังจัดขึ้นเพื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.