เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองคลัง เรื่อง การใช้บัตรเครดิตข้าราชการ โดยคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรของกองคลังในการใช้บัตรเครดิตข้าราชการ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.