เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้ากลุ่ม/ หัวหน้าฝ่าย ในสังกัด เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.