เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะทางานที่ปรึกษากองคลังได้เข้าร่วมให้คำปรึกษา/แนะนำด้านการเงินการคลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของกองขยายพันธุ์พืชและกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ณ ห้องประชุมกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.