เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2561 นางสาวหฤทัย ซอกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มการเงิน และนางสาวจิติรัตน์ กันขำ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “ข้อควรรู้ผู้เกษียณอายุราชการ” และ “คลินิกการเงิน บัญชี และพัสดุ” ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับเขต จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.