เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายในสังกัด ครั้งที่ 9/2563

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.