เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในการประชุมทางไกล (VDO Conference) การชี้แจงแนวทางการขอยกเว้นดอกเบี้ย (เบี้ยปรับ) และยกเลิกข้อผูกพันสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางสุรางค์ ศักดิ์ประยูรพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.