เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ให้กับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อํานวยการกองคลัง พร้อมด้วยคณะเข้าร่วมสังเกตการณ์ และดําเนินการจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.