เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสงกรานต ภักดีคง รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร คนที่ ๑ เปนประธานเปดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวของ” ใหกับหัวหนาฝายบริหารทั่วไปและเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานในสังกัด กรมสงเสริมการเกษตร ระหวางวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวศันสนีย กุลชล ผูอํานวยการกองคลัง พรอมดวยคณะเขารวมสังเกตการณ และดําเนินการจัดฝกอบรมฯ ในครั้งนี้

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.