เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๒ และนายรัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ ๔ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย โดยมีนางสาวศันสนีย์ กุลชล ผู้อานวยการกองคลัง พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.