วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
15 ก.พ. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เอกสารแนบ
07 ก.พ. 2561 กองคลังขอแจ้ง ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม 2560) ของหน่วยเบิกจ่าย 0701100041-089 , 0701100203 , 0701100104-0701100167 และ 0701100197 โดยให้ดำเนินการแก้ไขและส่งเอกสารมาใน CD เดือนมกราคม 2561 หรือ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เอกสารแนบ
26 ม.ค. 2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เอกสารแนบ
25 ม.ค. 2561 กองคลังขอแจ้ง ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ของหน่วยเบิกจ่าย 0701100041-089 , 0701100203 , 0701100104-0701100167 และ 0701100197 โดยให้ดำเนินการแก้ไขและส่งเอกสารมาใน CD เดือนมกราคม 2561 เอกสารแนบ
15 ม.ค. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 เอกสารแนบ
09 ม.ค. 2561 เอกสารประกอบการบรรยายการคลังและบัญชีภาครัฐ เอกสารแนบ
04 ม.ค. 2561 ขอข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนประจำปี 2561 เอกสารแนบ
13 ธ.ค. 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เอกสารแนบ
21 พ.ย. 2560 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561งบลงทุน รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และรายการพัฒนาระบบ เอกสารแนบ
16 พ.ย. 2560 ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก205 และครั้งที่ 325 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นอกฤดูของกลุ่มเกษตรกรรายใหม่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 314 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
20 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 292 ในระบบ GFMIS วงเงิน 622,390 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 269 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (สพท.) เอกสารแนบ
20 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.192-ก.194 และครั้งที่ 281 ในระบบ GFMIS จำนวน 12,210,000 บาท ให้สำนักงานเลขานุการกรม เป็นเงิน 5,670,000 บาท และส่วนภูมิภาค 136 หน่วยงาน เป็นเงิน 6,540,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 286 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 (สลก.) เอกสารแนบ
16 ก.พ. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.192-ก.194 และครั้งที่ 281 ในระบบ GFMIS จำนวน 12,210,000 บาท ให้สำนักงานเลขานุการกรม เป็นเงิน 5,670,000 บาท และส่วนภูมิภาค 136 หน่วยงาน เป็นเงิน 6,540,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/ว 286 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
16 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 286 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชหลากหลาย โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 275 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
15 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 282 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างวิทยากรผู้สอนงานส่งเสริมการเกษตร (Train the Trainer) รุ่นที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 253 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
14 ก.พ. 2561 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 286 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกพืชหลากหลาย โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 275 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
12 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 182 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 1809 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 (แก้ไขหนังสือ ครั้งที่ 182 ของจังหวัด ปี 2516 เป็น 2561 ค่ะ) เอกสารแนบ
12 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 190 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วต้นแบบ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว40 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 (แก้ไขใบรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS และรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ) เอกสารแนบ
12 ก.พ. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 280 ในระบบ GFMIS วงเงิน 3,682,720 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการวิสาหกิจ ชุมชนแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1023/ว 258 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 154
  • เดือนนี้ : 27267
  • ปีนี้ : 223760

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.