วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
24 เม.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 35 รายการ วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
20 เม.ย. 2561 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เอกสารแนบ
04 เม.ย. 2561 กองคลังขอแจ้งเวียน เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว 536 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561) เอกสารแนบ
21 มี.ค. 2561 ด่วนที่สุด กองคลัง ขอแจ้งข้อมูลผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
13 มี.ค. 2561 เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เอกสารแนบ
13 มี.ค. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เอกสารแนบ
12 มี.ค. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เอกสารแนบ
15 ก.พ. 2561 รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 เอกสารแนบ
07 ก.พ. 2561 กองคลังขอแจ้ง ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในการตรวจสอบเอกสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เดือนธันวาคม 2560) ของหน่วยเบิกจ่าย 0701100041-089 , 0701100203 , 0701100104-0701100167 และ 0701100197 โดยให้ดำเนินการแก้ไขและส่งเอกสารมาใน CD เดือนมกราคม 2561 หรือ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เอกสารแนบ
26 ม.ค. 2561 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบติดตามสถานะงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
18 ก.ค. 2561 กองคลัง ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 630 ในระบบ GFMIS จำนวน 350,000 บาท ให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1-10 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งเป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ส่วนหนังสือรายละเอียดค่าใช้จ่ายโปรดติดต่อเจ้าของโครงการ : กองขยายพันธุ์พืช กลุ่มควบคุมคุณภาพและโรงงาน โทร 0 2579 3852 เอกสารแนบ
16 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.458 และครั้งที่ 625 ในระบบ GFMIS วงเงิน 549,830 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 5/2561 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1019 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (กวจ.) เอกสารแนบ
16 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 627 ในระบบ GFMIS วงเงิน 195,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ และวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1027 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เอกสารแนบ
16 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 628 ในระบบ GFMIS วงเงิน 8,919,388.45 บาท งบลงทุนคืนกสก. (รอบ 11) เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายค่าครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบงบประมาณในระบบ GFMIS กับรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1050 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (กผง.) เอกสารแนบ
11 ก.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.451 และครั้งที่ 623 งบรายจ่ายอื่น และครั้งที่ 624 งบดำเนินงาน ในระบบ GFMIS วงเงิน 360,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ครั้งที่ ก.451 และครั้งที่ 623 จำนวน 12,000 บาท งบรายจ่ายอื่น ค่าหนังสือเดินทางราชการ 2. ครั้งที่ 624 จำนวน 348,000 บาท งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในประเทศ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1005 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (สพท.) เอกสารแนบ
10 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.458 และครั้งที่ 625 ในระบบ GFMIS วงเงิน 549,830 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 5/2561 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 1019 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (กวจ.) เอกสารแนบ
10 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 627 ในระบบ GFMIS วงเงิน 195,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ และวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1027 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เอกสารแนบ
05 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.451 และครั้งที่ 623 งบรายจ่ายอื่น และครั้งที่ 624 งบดำเนินงาน ในระบบ GFMIS วงเงิน 360,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ครั้งที่ ก.451 และครั้งที่ 623 จำนวน 12,000 บาท งบรายจ่ายอื่น ค่าหนังสือเดินทางราชการ 2. ครั้งที่ 624 จำนวน 348,000 บาท งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในประเทศ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1005 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (สพท.) เอกสารแนบ
04 ก.ค. 2561 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 621-622 ในระบบ GFMIS วงเงิน 964,000 บาท เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ครั้งที่ 621 จำนวน 100,500 บาท ค่าสาธารณูปโภค (ค่าสื่อสารติดตามงาน) 2. ครั้งที่ 622 จำนวน 863,500 บาท ค่าบริหารจัดการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1000 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (กผง.) เอกสารแนบ
03 ก.ค. 2561 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 621-622 ในระบบ GFMIS วงเงิน 964,000 บาท เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ครั้งที่ 621 จำนวน 100,500 บาท ค่าสาธารณูปโภค (ค่าสื่อสารติดตามงาน) 2. ครั้งที่ 622 จำนวน 863,500 บาท ค่าบริหารจัดการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1000 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (กผง.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ

ความพึงพอใจในการให้บริการของกองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

View Results

Loading ... Loading ...
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 141
  • เดือนนี้ : 18676
  • ปีนี้ : 277628

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.