กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 183 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการติดตามประเมินผลโครงการและการจัดทำรายงาน” รุ่นที่ 4" ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1008/ว 1822 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.