ขอส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 181 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว1817 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.