กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12 ในระบบ GFMIS จำนวน 18,222,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 26 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.