กองคลัง ขอส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 178 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน ด้วยเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูง” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2560 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว1811 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.