กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 190 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชนต้นแบบ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว40 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.