กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 13-14 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน วงเงิน 19,661,000 บาท งบกลาง งบดำเนินงาน รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (เบิกแทนกรมการข้าว) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 ทั้งนี้ ดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 67 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 (แก้ไขเลขสำรองเงิน)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.