กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 494 ในระบบ GFMIS จำนวน 134,500 บาท ให้ 11 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกาแฟไทย ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/3721-3731 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.