กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 573 จำนวน 1,125,000.- บาท ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการสร้างสวนรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นในศูนย์ปฏิบัติการ 50 ศูนย์ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 856 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.