กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 574 ในระบบ GFMIS จำนวน 93,100.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนา เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ ให้หน่วยงาน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กษ 1008/ว 813 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.