กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 562-571 ในระบบ GFMIS งบลงทุน เพื่อรายการครุภัณฑ์และหรือสิ่งก่อสร้าง (โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/5034 ลว 31 พ.ค. 2561 เพิ่มครั้งที่ 570 ศขพ. 9 (ครบ 10 ศขพ.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.