กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 576 และ ครั้งที่ ก. 408 จำนวน 3,428,300.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรไทย” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 865 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.