กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 18 ในระบบ GFMIS งบกลาง งบดำเนินงาน รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยให้เบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 808 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.