กองคลัง แจ้งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 560 ในระบบ GFMIS วงเงิน 541,900 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/5012-5018 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และ ที่ กษ 1008/ว 827 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.