กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 596 ในระบบ GFMIS วงเงิน 156,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 909 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.