กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 597 ในระบบ GFMIS จำนวนเงิน 73,600 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม บทบาทของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1006/ว 920 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.