กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 599 ในระบบ GFMIS วงเงิน 2,634,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 922 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (กผง.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.