กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 621-622 ในระบบ GFMIS วงเงิน 964,000 บาท เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ครั้งที่ 621 จำนวน 100,500 บาท ค่าสาธารณูปโภค (ค่าสื่อสารติดตามงาน) 2. ครั้งที่ 622 จำนวน 863,500 บาท ค่าบริหารจัดการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1000 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (กผง.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.