กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 627 ในระบบ GFMIS วงเงิน 195,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฎิบัติการสร้างการรับรู้ และวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครรายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1027 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.