กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.451 และครั้งที่ 623 งบรายจ่ายอื่น และครั้งที่ 624 งบดำเนินงาน ในระบบ GFMIS วงเงิน 360,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. ครั้งที่ ก.451 และครั้งที่ 623 จำนวน 12,000 บาท งบรายจ่ายอื่น ค่าหนังสือเดินทางราชการ 2. ครั้งที่ 624 จำนวน 348,000 บาท งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะในประเทศ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 1005 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 (สพท.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.