กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.2 และครั้งที่ 16-17 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และ เพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สินสำหรับระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 1422 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (กองแผนงาน)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.