กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.41 และครั้งที่ 52 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการสำรวจและเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระหว่าง วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1010/ว 1472 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (กอป.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.