กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 173 งบดำเนินงาน จาก 3 หน่วยงาน คืนสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนงบประมาณโครงการตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/73 – 75 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 (สสจ.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.