กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 177 ให้ 22 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1023/ว 58 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 (กสว.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.