กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 178 จากจังหวัดบึงกาฬคืนกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อคืนเงินเหลือจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรของจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/242 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 (บึงกาฬ)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.