กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 180 ให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1005/256 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 (กพวศ.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.