กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ ก.219 และครั้งที่ 183 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 80 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 (กผง.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.