กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 15 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมพัฒนา Platform และ Application ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data base รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/390 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 (กอป.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.