กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งตัดโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 186 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จาก 8 หน่วยงาน คืนกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/517-524 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 (กผง.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.