กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 225 - 227 ให้ 21 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1004/ว 272 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (กผง.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.