กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 233 งบดำเนินงาน ให้ 47 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 289 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (สสจ.)

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.