กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ ก.10 และครั้งที่ 15-16 เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) และค่าเช่าทรัพย์สิน ระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 1388 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.