วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ม.ค. 2562 กองคลังขอแจ้งเวียน เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินค้า OTOP เกษตรแปรรูป เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2562 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ
19 ธ.ค. 2561 คะแนนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
11 ธ.ค. 2561 เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารแนบ
06 พ.ย. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เอกสารแนบ
24 ต.ค. 2561 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 เอกสารแนบ
24 ต.ค. 2561 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เรื่องที่ 1.1.1 – 1.1.3 เอกสารแนบ
17 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ Excel เอกสารแนบ
16 ต.ค. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในรูปแบบไฟล์ HTML เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
21 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 211 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ สถานีเรียนรู้ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 67 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 (กวพ.) เอกสารแนบ
21 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.191 – ก.194 และครั้งที่ 219 - 220 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1001/ว 75 และ ว 77 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 (สลก.) เอกสารแนบ
21 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.153 และครั้งที่ 175 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 87 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (กผง.) เอกสารแนบ
18 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ ก.153 และครั้งที่ 175 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 87 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562 (กผง.) เอกสารแนบ
17 ม.ค. 2562 (แก้ไขตาราง UA)กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 168 งบลงทุน เพื่อเป็นรายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 65 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 (กผง.) เอกสารแนบ
16 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ ก.178 – ก.183 และ 187 - 208 ในระบบ GFMIS เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1004/ว 57 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 (กผง.) เอกสารแนบ
16 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 211 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ สถานีเรียนรู้ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1006/ว 67 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 (กวพ.) เอกสารแนบ
15 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการตามกิจกรรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กิจกรรมเบิกแทนกรมการข้าว รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1010/ว 48 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 (กอป) เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2562 กองคลัง ส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 180 ในระบบ GFMIS "เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนา “เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตมะม่วงไทยพัฒนาการค้าก้าวไกลสู่ตลาดโลก ปี 2562” ภายใต้กิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการค้าและการส่งออกโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก "ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ฮอไรซั่น วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท (Horizon Village & Resort) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1011/ว 21 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 (สสจ.) เอกสารแนบ
14 ม.ค. 2562 กองคลัง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS ครั้งที่ 182 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ จำนวน 2 รุ่น แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1008/ว 30 - ว 31, 250 - 259 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 (สพท.) เอกสารแนบ
วันที่ ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 มิ.ย. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เอกสารแนบ
23 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
19 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
18 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
17 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
16 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
13 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
12 พ.ค. 2559 แจ้งการโอนเงินผ่านธนาคารประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เอกสารแนบ
สถิติผู้เข้าชม:
  • วันนี้ : 1409
  • เดือนนี้ : 23649
  • ปีนี้ : 297850

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.