ด่วนที่สุด กองคลังแจ้งจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้กลุ่มงบประมาณ กองคลัง ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1003/ว477 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.