ด่วนที่สุด เรื่อง กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) แจ้งเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดหนังสือที่ กษ 1003/ว769 ลงวันที่ 21 พ.ค. 61 ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.