ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้หน่วยงานตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม (ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้) และส่งข้อมูลถึงกองคลังภายในวันที่ 12 กันยายน 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.