ด่วนที่สุด กองคลัง (กลุ่มงบประมาณ) ขอแจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการเกษตร กองคลัง ที่ กษ 1003/ว1390 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.