แจ้งขยายระยะเวลาในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรฯ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2579-3784
ผู้ดูแลระบบ คณะทำงานเว็บไซต์กองคลัง โทร. 0 2579 0121-27 ต่อ 284 E-mail : finance10@doae.go.th
Copyright © 2014 กรมส่งเสริมการเกษตร, All rights reserved.